của X là: A. B. C. D. Câu 30. Một nguyên tử có số hiệu 29, số khối...